stek 1735

besterd

beeldkwaliteitsplan

 

    • project    beeldkwaliteitsplan Besterd | verkenning
    • locatie     Tilburg
    • periode   2017
    • status      afgerond
    • beelden  2017 stek architecten |2009 google maps |1980 j.vogels gemeente tilburg

Veranderingen in de tijd
De veranderingen in de tijd hebben op de Tilburgse winkellint Besterd gezorgd voor een divers, maar enigszins rommelig beeld. Met een beeldkwaliteitsplan wordt richting gegeven aan de gewenste uitstraling. Dit kan pandeigenaren houvast geven bij aanpak van de gevel. Dit beeldkwaliteitsplan ligt er niet zomaar. Middels een voorverkenning is vastgesteld welke onderdelen van de gevels bijdragen aan een rommelig straatbeeld.

Het gebied is al sinds de eerste bebouwing onderhevig aan verandering. Panden werden groter, hoger, breder en functioneler. Dit past binnen de sfeer van de familiebedrijven die zijn uitgegroeid tot grotere bedrijven en speciaalzaken. Zo is het straatbeeld veranderd van een redelijk uniforme bebouwing (eenlaag met een kap) naar een mengeling van bouwperioden, massa’s, materialen en kwaliteiten. Een tendens is wel dat er continu schaalvergroting optreedt, zowel in de bouwmassa (horizontaal en verticaal uitbreiden), gevelindeling (grotere openingen, visueel samentrekken van begane grond, verdieping en beëindiging) als in de detaillering (meer platte vlakken) en kleurstelling (weinig dieptewerking).

Thema’s
Door alle veranderingen heeft het straatbeeld geen gezamenlijke drager meer, waardoor de vele individuele aanpassingen rommelig ogen. Het herstellen/creëren van gezamenlijke dragers (een terugkerend element) staat variatie op individueel niveau beter toe. Dit is voor Besterd benoemd in een vijftal thema’s die allemaal betrekking hebben op de gevel en daarmee bereikbaar zijn voor de afzonderlijke eigenaren. Naast ingrepen door de pandeigenaren is het uitvoeren van onderhoud, het tegengaan van leegstand, straatinrichting, groen en een plan voor reclame-uiting van belang om de straat aantrekkelijker te maken. Belangrijk hierbij is het feit dat qua reclame-uiting het gebied binnen de welstandseisen van de binnenstad valt. Welke overkoepelende uitstraling wenselijk is, wordt bepaald samen met de pandeigenaren. Door te kiezen voor een aantal beelddragers in de straat ontstaat ruimte voor individuele invulling op pandniveau. Pandeigenaren en ondernemers die voornemens zijn iets aan de gevel te veranderen kunnen via dit project advies krijgen over te nemen maatregelen. Hierbij wordt de impact op het straatbeeld inzichtelijk gemaakt.